bienngo2020

Business Services, Vietnam.

Category: Design

About bien

Trong “cuộc chiến sống còn” ở thời đại truyền thông quảng cáo phát triển vô cùng mạnh mẽ, những người làm truyền thông phải đương đầu với không ít những khó khăn và thử thách. Những thách thức đó liên quan đến mọi khía cạnh về công việc, ngành nghề, nhân lực và cả đặc trưng của văn hóa, xã hội.
Hãy cùng học hỏi những bài học đắt giá của Ngô Duy Biển chuyên gia truyền thông số 1 châu Á thông qua Website: https://bienngo.com/
#ngoduybien , #hoclamtruyenthong , #kynanglamtruyenthong , #truyenthong
https://www.linkedin.com/in/bien-ngo-3a65181b7/
https://twitter.com/BienNgo2
https://www.pinterest.com/ngobien2020/
https://bienngo.wordpress.com/
https://sites.google.com/view/bienngo